İcra Kurulu Üyeliği

İcra Kurulu Üyeliği

İcra Kurulu Üyeliği hizmeti şu başlıklarda gerçekleştirilmektedir:

● Şirket’in mevcut durumunu operasyonel ve finansal açıdan incelemek ve bir mevcut durum analiz raporu hazırlamak. Bu rapor çalışmanın devamında ortaya çıkacak stratejik yol haritası çalışmasına esas teşkil edecektir ve gözlenen riskleri de kapsayacaktır.

● Gelecek yıllarda şekillenmesi muhtemel piyasa koşullarını; siyasal, makroekonomik gelişmeleri ve sektörel rekabet koşullarını göz önüne alarak doğacak fırsat ve tehditler ile bu şartlar altında uygulanması en uygun olan iş stratejilerini, Şirket Ortakları ile değişik senaryoların tartışılacağı kapsamlı toplantılar yapmak yoluyla belirlemek ve bir stratejik yol haritası ortaya koymak. Bu toplantıları aylık frekansta düzenli bir şekilde tekrarlayarak stratejik yol haritasını değişen politik, makroekonomik, sektörel rekabet ve şirkete özel dinamikler paralelinde güncel tutmak.

● Belirlenen iş stratejisi ve yerel ve uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda, belli varsayımlara göre Şirket’in kısa ve orta vadeli iş planını hazırlamak, bu iş planı paralelinde bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı tahmin tablolarını hazırlamak. Bu tabloları aylık frekansta yapılacak toplantılar ile 12 aylık ufuklarda güncel tutmak ve gerekli stratejik tercih değişikliklerini yönetim ile çalışarak belirlemek. Ortaya çıkan kaynak ihtiyaçlarını ortakların çıkarlarını göz önünde tutarak en uygun maliyetlerle ve risksiz olarak – ticari borç, banka kredisi, proje finansmanı, yabancı ortaklık veya halka arz – metotlarından birini veya birkaçını kullanarak çözmek ve büyüme finansmanı sağlamak.

● Şirketin Operasyonel ve Finansal sonuçlarının detaylı şekilde irdelenmesine olanak verecek bir yönetim raporlaması sureci geliştirmek, bu raporların oluşması için gereken süreçleri tasarlamak ve bu sonuçların değerlendirilmesi için yapılacak aylık toplantılara aktif katılım sağlamak.

● Yönetimin isteği doğrultusunda çeşitli konularda (insan kaynakları yönetimi, ERP altyapısı, yabancı ortaklık vs., finansal yapılanma) hedeflenecek ve başlatılacak projeleri yönetmek ve sonuçlandırmak.

● Aylık frekansta yapılacak icra kurulu toplantılarında aktif rol almak, gündem yönetimi ve moderasyonu gerçekleştirmek. Bu toplantılarda operasyonel sonuçlar bütçe ile karşılaştırılarak yorumlanacak, stratejik tercihler gözden geçirilecek ve şirketin karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar ile gündeme gelen yönetsel değişiklikler irdelenecektir.

● Vergi optimizasyonu ve varlık yönetimi amacı ile yabancı ülkelerde gerçekleştirilecek yapılanmalara ilişkin danışmanlık hizmetleri vermek. Şirketin kurumsal finansman yapısına ilişkin (temettü politikası, sermaye yapısı, finansal borçlanma tercihleri vs.) danışmanlık hizmetleri vermek.

Kısaca bu hizmet alanımızda uzmanlığımız içindeki hizmetlerin tümünü proje bazlı olmaktan ziyade uzun soluklu bir ilişki çerçevesinde sunmamızı sağlamaktadır. Amacımız şirketinizin büyümesi yolunda bir yol arkadaşlığı altyapısı oluşturmaktır.