Şirket Değerleme

Şirket Değerleme

Şirket Değerleme çalışmamız şu adımlardan oluşmaktadır:

● Şirket’in mevcut durumunu operasyonel ve finansal açıdan incelemek ve bir mevcut durum analiz raporu hazırlamak. Bu rapor çalışmanın devamında ortaya çıkacak stratejik yol haritası çalışmasına esas teşkil edecektir ve gözlenen riskleri de kapsayacaktır.

● Gelecek yıllarda şekillenmesi muhtemel piyasa koşullarını; siyasal ve makroekonomik gelişmeler ile sektörel rekabet koşullarını göz önüne alarak doğacak fırsat ve tehditler ile bu şartlar altında uygulanması en uygun olan iş stratejilerini, Şirket Ortakları ile değişik senaryoların tartışılacağı kapsamlı toplantılar yapmak yoluyla belirlemek ve bir stratejik yol haritası ortaya koymak.

● Belirlenen iş stratejisi ile yerel ve uluslararası büyüme, satış hacmi ve karlılık hedefleri ile şirketin nakit yaratma kabiliyeti doğrultusunda, yukarıda bahsi geçen strateji çalışmasından hareketle Şirket’in kısa ve orta vadeli finansal iş planını hazırlamak, bu iş planı paralelinde bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı tahmin tablolarını hazırlamak. Şirketin nakit yaratma kabiliyeti değerleme hesabında kullanılacak ve bilimsel olarak inandırıcılığı olan bir değer ortaya çıkacaktır.

● Değerleme hesabını strateji çalışmasına bağlamak aynı zamanda değerin artırılması için neler yapılması gerektiğine ilişkin ipuçlarını da ortaya koyacaktır.